Historie

 

Wapen van Amerongen

 

Historie van de Oranje Vereniging Amerongen

 

Oprichting

Het initiatief voor de oprichting van de Oranjevereniging werd genomen door de leden van de feestcommissie “Oranjedag”, die al vanaf de jaren 20 van de vorige eeuw het Koninginnefeest in Amerongen organiseerden.

De officiële oprichting vond plaats op 20 juli 1945, tijdens een vergadering in Café Van Barneveld. De vergadering werd door 48 mensen bezocht. Op deze vergadering werd als voorzitter de heer Jan de Kroon gekozen. Het vermelden waard is, dat de heer Jan de Kroon daarna meer dan 40 jaar deel heeft uitgemaakt van het bestuur van de Oranjevereniging. Opmerkelijk is dat reeds tijdens de oprichtingsvergadering Jhr. H. van den Bosch (Burgemeester van de gemeente Amerongen) tot erevoorzitter van de Oranjevereniging werd benoemd, vanwege zijn werkzaamheden in de feestcommissie ‘Oranjedag’ en omdat hij het initiatief tot oprichting van de Oranjevereniging had genomen.

 

Bestuur

In de loop der jaren bleek het vaak moeilijk om kandidaten voor het bestuur te vinden. Maar degenen die eenmaal in het bestuur gekozen werden, bleken bijna allemaal zeer ijverige en betrokken bestuurders te zijn, die de vereniging vaak jarenlang trouw bleven.

Dit heeft er o.a. toe geleid dat de volgende personen zijn benoemd tot erelid of erevoorzitter van onze vereniging, wegens hun bijzondere verdiensten voor de Oranjevereniging: Jan de Kroon, Wim van Elst, Co Eijffius, Riek Blankestijn-van den Berg en Karel van Wijk.

 

Leden

Jarenlang had de Oranjevereniging rond de 150 leden. In 1990 werd door Jan van Ede, samen met dochter Edith Woesthoff, het initiatief genomen tot een ledenwerfactie. Met een overweldigend succes, want het ledental ging dat jaar van 154 naar 425 leden. In de jaren daarna zijn er regelmatig kleinschalige ledenwerfacties gehouden, waardoor het ledental stabiel bleef. In 2008 heeft het bestuur, in de aanloop naar Koninginnedag, weer een ledenwerfactie gehouden, door op alle adressen in Amerongen waar men geen lid van de Oranjevereniging was te vragen of men lid wilde worden. Wederom een succesvolle actie, want het ledental steeg van 438 naar 634.

Tegelijkertijd is de inning van de contributie op wat modernere leest geschoeid. Tot en met 2008 zorgde Leen Blankestijn jarenlang voor de inning van de contributie, door bij alle leden het geld contant te innen en een lidmaatschapskaart af te geven. Met de ledenwerfactie in 2008 is aan nieuwe leden gevraagd  een machtiging voor automatische incasso van de contributie af te geven. Bijna iedereen heeft hieraan gehoor gegeven.

 

Activiteiten/Programma’s

Het archief van de Oranjevereniging bevat onvoldoende informatie over de feestprogramma’s die, met name in het verleden, zijn georganiseerd. Dit komt omdat men in het verleden niet of summier heeft genotuleerd en er werden geen programma’s gepubliceerd.

Maar uit de gegevens die wel beschikbaar zijn, wordt duidelijk dat na de oprichting het programma er jarenlang in grote lijnen zo heeft uitgezien:

  • ‘s Morgens beginnen met de aubade.
  • Gevolgd door kinder- en kleuterspelen in allerlei vormen.
  • ‘s Avonds afsluiten met een Oranjebal.

Tussentijds soms aangevuld met een aparte festiviteit ter gelegenheid van een heuglijke gebeurtenis, veelal het vertonen van een film.

In 1970 kregen de Oranjefestiviteiten in Amerongen een belangrijke impuls. Op initiatief van de toenmalige Burgemeester Jhr. O.R. van den Bosch is het CODA (Comité Oranjedag Amerongen) opgericht. In eerste instantie om in Amerongen een groots feest ter gelegenheid van “25 jaar bevrijding” te organiseren. Het CODA werd samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse (sport)verenigingen in Amerongen.

Dit was een zeer actieve club, die ook na 1970 doorging met het organiseren van activiteiten op en rond Koninginnedag. Deze club voerde een aantal nieuwe onderdelen in het programma in, o.a. een avond/nacht autopuzzelrit voorafgaand aan Koninginnedag. In de middag volksspelen, met aansluitend een zeskamp. De middag werd afgesloten met een barbecue op de Hof en ‘s avonds een dansfeest voor de jeugd, naast het reeds bestaande Oranjebal.

Het CODA is ook gestart met het programmaboekje zoals dat nu nog jaarlijks in vergelijkbare  vorm wordt uitgebracht. In het programmaboekje is de tekst van het Amerongs Volkslied terug te vinden. Voor liefhebbers voegen we de tekst van het lied hier in en het is ook terug te vinden onder het kopje programma; aubade.

In 1979 heeft het CODA het initiatief genomen om opgenomen te worden in de Oranjevereniging. Tijdens een enerverende vergadering op 18 december 1979 in Café Buitenlust,  werd besloten dat het CODA verder zou gaan onder de vlag van de Oranjevereniging.  In eerste instantie zouden zij als werkgroep van de Oranjevereniging gaan functioneren. In de notulen is te lezen dat er bij de Oranjevereniging wel wat terughoudendheid heerste ten opzichte van de jonge garde van het CODA. Maar uiteindelijk heeft het besef, dat Koninginnedag in Amerongen zonder het programma van het CODA veel minder kleurrijk zou zijn, het bestuur doen besluiten akkoord te gaan met de volledige samenwerking.

Het ochtendprogramma heeft in de loop der jaren weinig verandering ondergaan. Het middag-  en avondprogramma is wel regelmatig aangepast. De Oranjevereniging heeft altijd geprobeerd in te spelen op de in der loop der jaren veranderende belangstelling, met wisselend succes.

Wij willen hier niet uitgebreid ingaan op activiteiten die in de loop der jaren door de Oranjevereniging zijn georganiseerd. Maar één programmaonderdeel willen we toch naar voren halen, omdat de organisatie ervan door het bestuur als een avontuur werd beleefd. O.a. door de onbekendheid en de financiële onzekerheid. Uiteindelijk werd het een groot succes en door de bezoekers werden veel complimenten gemaakt voor het leuke programma en voor de perfecte organisatie.

We hebben het dan over de taptoe op 5 mei 1990 ter gelegenheid van” 45 jaar bevrijding”. Het initiatief hiervoor werd genomen door de toenmalige voorzitter de heer Rudy Von Ilsemann. Er werden 4 topkorpsen uit Nederland gecontracteerd. Alles viel die dag op zijn plaats; goed weer, goede sfeer en goede muziek.

Later georganiseerde taptoes waren waarschijnlijk niet van mindere kwaliteit, maar hebben het resultaat nooit kunnen evenaren.